Nieuczciwa konkurencja to zjawisko, które niestety staje się coraz bardziej popularne. Bardzo często dotyka przedsiębiorców działających jedynie w Internecie. Jak radzić sobie z nieuczciwą konkurencją, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności? 

Definicja nieuczciwej konkurencji 
W myśl Ustawy „nieuczciwą konkurencją” jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Do czynów nieuczciwej konkurencji zalicza się przede wszystkim: 
wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług,
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
naśladownictwo produktów,
pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
utrudnianie dostępu do rynku,
przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
nieuczciwa lub zakazana reklama,
organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym,
organizowanie systemu sprzedaży lawinowej.

Jednak do nieuczciwej konkurencji może być zaliczone każde działanie zgodne z definicją. 

Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją? 
Pierwszym krokiem powinno być ustalenie czy działania konkurencji są zgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub czy nie zagrażają interesom danej firmy i jej klientów. Konieczne będzie zebranie odpowiednich informacji i dowodów. Działania tego typu można zlecić profesjonalistom, jakimi są detektywi. Agencje Detektywistyczne, takie jak InfoDetect (http://www.infodetect.pl/nieuczciwa-konkurencja2) specjalizują się w dyskretnym i skutecznym zbieraniu dowodów na nieuczciwą konkurencję. Mogą również wykonać analizę ryzyka stosowania nieuczciwych praktyk przez konkurencję danej firmy. Niezwykle istotne w walce z nieuczciwą konkurencją jest zbieranie odpowiednich dowodów, które mogą zostać wykorzystane w sądzie. Dochodzenie praw odbywa się wyłącznie na drodze sądowej, kiedy przedsiębiorca, którego interes został zagrożony bądź naruszony, zgłosi pozew domagając się pociągnięcia podmiotu dopuszczającego się nieuczciwej konkurencji do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

blubry.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here