Koszty uzyskania przychodu w 2018 roku

Jednym z kluczowych elementów wpływających na wysokość zobowiązań podatkowych, mogą być tak zwane koszty uzyskania przychodu. Potoczne rozumienie tego rodzaju kosztu, może jednak znacząco odbiegać od interpretacji prawnych. Dlatego, aby prawidłowo zastosować przepisy oraz nie narazić się na negatywne konsekwencje prawno – podatkowe, warto zaktualizować informacje o kosztach uzyskania przychodów i ich stawkach w 2018 roku.

Koszty uzyskania przychodu – najważniejsze zasady w działalności gospodarczej

Zgodnie z wolą ustawodawcy, określoną w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, która reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych, koszt uzyskania przychodu został określone w art. 22. Zgodnie z nim, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Jest to zasada ogólna, od której przewiduje się wiele wyjątków. Część wyłączeń dotyczy całej kategorii kosztów, których w ogóle nie można uznać za koszty uzyskania przychodów. W związku z tym, np. do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego ich użytkowania, nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, czy ulepszenie środków trwałych. Część wyłączeń ustanawia natomiast limity maksymalne, powyżej których koszty nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów – w tej kwestii przykładem mogą być np. ograniczenia z tytułu odpisów zużycia samochodu. Do najpopularniejszych kosztów uzyskania przychodu w ramach działalności gospodarczej, są zakupy materiału, itp.

Koszty uzyskania przychodu – umowa o pracę

Inaczej sytuacja kształtuje się, w przypadku kosztów uzyskania przychodu w zakresie umów o pracę. Tutaj ustawodawca również przewidział możliwość zaliczenia niektórych kosztów do kosztów uzyskania przychodu, które mogą wpłynąć na wysokość zobowiązania podatkowego. W tym przypadku ustalono jednak konkretne limity, gdzie koszty uzyskania przychodu:

  1. Wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku jednego stosunku o pracę;
  2. Nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, gdy podatnik uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku pracy;
  3. Wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, za rok podatkowy nie więcej niż 1668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce zamieszkania podatnika jest poza miejscowością zakładu pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. Nie mogą przekroczyć łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, gdy podatnik uzyskuje przychody z więcej niż jednego stosunku pracy, a jego miejsce zamieszkania położone jest poza miejscowością zakładu pracy i nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Podsumowanie i rekomendacje

Koszty są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej i pojawiają się również na gruncie umów o pracę i innych. Część z nich, może również wpłynąć na zobowiązania podatkowe wobec organów podatkowych. Należy jednak pamiętać, że obowiązek płacenia podatków jest usankcjonowany prawnie, zaś ewentualne nieprawidłowe zaniżanie tych zobowiązań może powodować konkretne negatywne konsekwencje prawne, w tym nawet karno – skarbowe. Dlatego przed zakwalifikowaniem danego kosztu do kosztów uzyskania przychodu, warto zapoznać się z aktualnymi przepisami, orzecznictwem oraz interpretacjami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here